• Zespół Kancelarii posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie skutecznej windykacji należności na rzecz wiodących podmiotów obrotu gospodarczego.

  Charakteryzujemy się wysoką ściągalnością wierzytelności.

  Zapewniamy windykację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej oraz co wyróżnia nas na tle innych podmiotów prowadzimy efektywną windykację na Ukrainie.

  W zakresie windykacji należności działalność Kancelarii polega w szczególności na:

  • przedsądowej windykacji należności,
  • negocjacjach z dłużnikiem celem wyegzekwowania dobrowolnej spłaty zadłużenia,
  • występowaniu na drogę postępowania sądowego celem dochodzenia należności,
  • występowaniu z wnioskami o zabezpieczenie powództwa,
  • występowaniu z tzw. skargami pauliańskimi,
  • skutecznym prowadzeniu egzekucji komorniczej,
  • reprezentacji wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, poprzez jego ciągłe monitorowanie oraz składanie stosownych wniosków mających na celu usprawnienie oraz przyśpieszenie toczącej się egzekucji,
  • dochodzeniu należności od członków zarządu niewypłacanej spółki z o.o.
  • występowaniu z wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu,
  • sporządzaniu skarg do prezesów sądów na czynności lub bezczynność komornika,
  • składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • dochodzeniu przeterminowanych należności,
  • prowadzeniu spraw o odszkodowanie wobec organów egzekucyjnych z powodu przewlekłości postępowania.
Free Divi WordPress Theme, Find new Free Android Games at dlandroid24.com